shutterstock_566877226.jpg

Điều khoản và điều kiện

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Các trò chơi Grandtrine chủ yếu được định cấu hình cho chip ảo / chơi tiền và được giao cho KHÁCH HÀNG chỉ với mục đích giải trí. CLIENT cam kết vận hành nó cho cùng một mục đích. Trong những trường hợp như vậy, CLIENT không thể sử dụng những phần mềm này cho mục đích cờ bạc trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến tiền thật. Nếu CLIENT vi phạm điều khoản này, thì Grandtrine sẽ chấm dứt dịch vụ của CLIENT ngay lập tức.


Hiệu quả tức thì.

Bằng cách sử dụng Trang web / Ứng dụng hoặc Nền tảng này, được coi là Bạn đã đồng ý nhận các cuộc gọi điện thoại, SMS và / hoặc email từ Chúng tôi bất kỳ lúc nào Chúng tôi cho là phù hợp. Những thông tin liên lạc như vậy sẽ được gửi đến Bạn theo số điện thoại và / hoặc ID email do Bạn cung cấp để sử dụng Trang web / Ứng dụng hoặc Nền tảng này tuân theo Chính sách Bảo mật của Chúng tôi. Những thông tin liên lạc này bao gồm, nhưng không giới hạn, liên hệ với Bạn thông qua thông tin nhận được từ Bên thứ ba. Những thông tin liên lạc như vậy của Chúng tôi nhằm các mục đích mà giữa các bên bao gồm các cuộc gọi làm rõ, cuộc gọi tiếp thị và cuộc gọi quảng cáo. Trong trường hợp Bạn muốn ngừng nhận thông báo từ Chúng tôi liên quan đến các cuộc gọi tiếp thị và khuyến mại / liên quan đến bất kỳ thông tin liên lạc nào nhận được từ Chúng tôi, Bạn có thể gửi email cho Chúng tôi theo địa chỉ info@grandtrine.in. Thông tin do Bạn cung cấp sẽ được coi là bí mật và sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ Bên thứ ba nào, trừ khi thông tin đó được yêu cầu bắt buộc tiết lộ cho các cơ quan chính phủ có liên quan theo luật hiện hành. Trong trường hợp Chúng tôi được yêu cầu thực hiện bất kỳ tiết lộ bắt buộc nào như vậy, chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn về điều tương tự.

WHY CHOOSE US

G

  • Team of expert software developers

  • Associated with best expertise development for years

  • Solutions that work on all platforms such as Windows, IOS and Android

  • Cost-effective and time-saving gaming solutions

  • Powerful and secure coding

  • Quick & On-time delivery

  • Free business & marketing guidance for new entrant

  • 24*7 technical support with quick response

Layer 0.png